Op de praktijkwebsite kunt u alle actuele informatie vinden die nodig is om te beslissen of u bij Psychologenpraktijk Riemersma behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt u, en uw huisarts/verwijzer, bij het maken van een bewuste keuze en om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer wachttijden, de behandelaar, bereikbaarheid, wat wel en niet behandeld kan worden binnen deze praktijk en hoe, over samenwerking met andere zorgaanbieders, eHealth en cliëntervaringen.

Algemene voorwaarden

Om bij mij in behandeling te kunnen komen dient u akkoord te gaan met de behandelvoorwaarden en het privacybeleid. Neemt u daarom onderstaande informatie door.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Aanvullende informatie over onder meer de praktijk, de behandelaar, werkwijze en samenwerking met andere zorgaanbieders kunt u ook vinden in onderstaand goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Aan de basis van alle zorgverlening ligt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. Ik verwerk uitsluitend gegevens die nodig zijn volgens WGBO. In mijn privacyverklaring in het kader van de AVG vindt u hierover meer informatie.

Volgens de WGBO is de wettelijke bewaartermijn van cliëntgegevens 15 jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Zo blijft de ziektegeschiedenis volledig en kan de kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg bij een langdurige ziekte ook op termijn worden gewaarborgd. Voor dossiers die zijn afgesloten na 1 januari 2020 geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze nieuwe Europese privacywet is in 2016 bekendgemaakt en sinds 25 mei 2018 van kracht. De AVG geldt voor organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus dus ook voor mij als zorgverlener. De praktijk is ‘AVG-compliant’, wat betekent dat zij aan de regels van de AVG voldoet.

Psychologenpraktijk Riemersma verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn volgens de WGBO. In mijn AVG-verklaring vindt u hierover nadere informatie. Voorts heeft de praktijk met partijen die gegevens verwerken, zoals de leverancier van elektronische patiëntdossiers (EPD) verwerkersovereenkomsten, waarin zij verklaren te werken conform de AVG. Tevens is al de communicatie rond uw dossier beveiligd.

DBC-informatiesysteem

Zorgverleners in de GGZ zijn bij de wet verplicht om declaratiegegevens en behandelinformatie aan te leveren aan DIS. Dit landelijke DBC-informatiesysteem ontvangt en beheert alle informatie over DBC’s (diagnose behandel combinaties). Het bevat gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. Indien u dit niet wilt, kunt u gebruik maken van een privacyverklaring die door u en mij ingevuld moet worden. Voor uitgebreide informatie, zie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

Elektronisch Patiëntendossier

Als cliënt heeft u ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. Indien u niet wilt dat uw gegevens worden opgeslagen of bewaard, kunnen wij geen Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van u aanleggen. In dat geval kan de behandeling niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, maar zal deze aan u persoonlijk worden gefactureerd.

Een zorgverzekeraar mag extra informatie vragen aan de zorgverlener om te controleren of een zorgverlener een gedeclareerde behandeling daadwerkelijk heeft uitgevoerd en of de behandeling paste bij de zorgvraag. Hiervoor gelden echter strenge procedurele voorwaarden.

Routine Outcome Monitoring

Met ingang van 2017 is het verplicht om effectonderzoek te doen naar de behandeling. Dit gebeurt met de zogenaamde ROM (Routine Outcome Monitoring). Dit betekent dat aan het begin en einde van de behandeling digitaal een vragenlijst naar u zal worden verzonden. Bovendien wordt op het eind van de behandeling een kort onderzoek gedaan naar de mate waarin u tevreden bent met de geboden hulp. Alleen met uw expliciete toestemming worden gepseudonimiseerde gegevens over de voortgang van uw behandeling verzonden naar Akwa ggz.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt. Ik probeer een zo groot mogelijke openheid te creëren waarin ook dit soort zaken bespreekbaar zijn. Dat geeft mij de mogelijkheid om het probleem samen met u op te lossen. Lukt het echter niet er onderling uit te komen dan kunt u een onafhankelijk klachtenfunctionaris inschakelen.

Ik maak gebruik van de klachten- en geschillenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP), te bereiken via klachten@nvgzp.nl. De klachtenregeling is hier te vinden. Ook kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van P3NL, een federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen waar ik eveneens bij aangesloten ben. Tenslotte is het wettelijk tuchtrecht van toepassing op BIG-geregistreerde GZ-psychologen.

Meldcode

In situaties rond het beroepsgeheim gebruikt de praktijk de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep. Daaronder valt ook de Wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld welke sinds 1 juli 2013 bestaat. Vanaf 1 januari 2019 is de meldcode aangescherpt en is iedere beroepskracht verplicht om het afwegingskader van zijn beroepsgroep te gebruiken. Bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid, moet er een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Dit moet ook wanneer de zorgverlener zelf geen hulp kan bieden of organiseren. Meer informatie kunt u nalezen op: Geestelijke gezondheidszorg | Zorgsectoren | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl).